Loading...
 Start Page

PROGRAMI

Projekti "BALKANET - Rrjeti Ballkanik i Ideave për Inovacionin e Qëndrueshëm në Sektorin e Agro-Ushqimit" zbatohet bashkërisht nga gjashtë partnerë nga tre vende të rajonit Ballkanik-Mesdhetar (Greqi, Shqipëri, Bullgari) duke u fokusuar në përmirësimin e potencialit inovativ të ndërmarrjeve të vogla dhe sektori i mesme agro-ushqimore, duke adresuar disa nga sfidat e përbashkëta të rajonit. Qëllimi përfundimtar i BALKANET është krijimi i një rrjeti transnacional pilot për të mbështetur ndryshimin e proceseve inovative, promovimin e kërkimit të aplikuar dhe mbështetjen e procesit të përshtatjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në sektorin e agroushqimit, lehtësimin e furnizimit publik dhe privat dhe kërkesës për kërkime rezultatet dhe modelet inovative të biznesit drejt zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit agro-ushqimor në rajonet e Ballkanit-Mesdheut, nga të cilat partnerët oerchontai.

Qëllimet e Projektit

  • Eksplorimi, analiza dhe shkëmbimi i praktikave ekzistuese të mira në sektorin e agroushqimit dhe shfrytëzimi i modeleve inovative të biznesit të rajonit Ballkanik-Mesdhetar.
  • Krijimi i një rrjeti transnacional të bashkëpunimit ndërmjet qendrave kërkimore publike / private dhe bizneseve lokale për të përmirësuar efikasitetin dhe përshtatshmërinë e bizneseve agroushqimore, me fokus në përmirësimin e shkathtësive dhe aftësive sipërmarrëse të të rinjve që inovojnë.
  • Ngritja e vetëdijes, transferimi i njohurive dhe forcimi i të kuptuarit të përbashkët të rëndësisë së inovacioneve të qëndrueshme të biznesit në sektorin e agroushqimit në rajonin e Ballkanit dhe Mesdheut.

The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

Login / Sitemap

Copyright © 2019 - 2024 Balkanet