Loading...
 Start Page
Фондация за биологично земеделие „Биоселена”
Click to enlarge
Държава: България
уебсайт: http://www.bioselena.com
Eлектронна поща: bioselena@mail.bg
Предлагани услуги: Разпространение на информация и ноу-хау по биологично земеделие
Продукти: Разпространение на информация и ноу-хау по биологично
земеделие, устойчиво използване на ресурсите и опазване на
агробиоразнообразието, традиционни и занаятчийски методи на производство, преработка във фермата, къси вериги на доставка, местни пазари;
Година на създаване: 1998
Служител по комуникациите: д-р Стоилко Николов Апостолов
Телефон за връзка: *359 887 78 25 97
Forma ligjore: фондация
Биоселена работи по проекти, финансирани от различни
международни програми и фондове, като Швейцарската програма
за сътрудничество и развитие, Норвежката програма за сътрудничество
- Иновация Норвегия, Глобалния екологичен фонд, Програмата
на ЕС за наука и иновации- Хоризонт 2020, Програма Еразмус
на ЕС и др.
Основни продукти:
- Брошури и информационни материали по биологично
земеделие- авторски и в съавторство и преводни издания,
- Обучения на земеделски производители и специалисти
по агроекология, биологично земеделие и преработка във
фермата
- Консултации на земеделски производители, с някои от
които има сключени дългосрочни договори
 

The transnational Cooperation Programme
Interreg V-B "Balkan-Mediterranean 2014-2020"
is co-funded by the European Union (85%)
and National Funds of the participating countries (15%)

Login / Sitemap

Copyright © 2019 - 2024 Balkanet